Samoocena družinskega podjetja


1. Ali obstajajo formalni ali neformalni mehanizmi za reševanje sporov, ki upoštevajo značilnosti družinskega podjetja (npr. oseba, odgovorna za “dostojno delovno mesto”, sistem pravnih postopkov itd.). Ali obstajajo dokumentirani postopki za reševanje morebitnih konfliktov med družinskimi člani?

2. Ali imate vzpostavljene posebne mehanizme/modele vodenja, ki upoštevajo “družinsko razsežnost” vašega podjetja?

3. Ali ima vaše podjetje že vzpostavljene mehanizme za prehod generacij v družini?

4. Ali je najvišje vodstvo preučilo možnost “razredčenja” družinskega lastništva podjetja, npr. z dovoljenjem zunanjih vlagateljev, oblikovanjem skupnih podjetij z drugimi podjetji, zaposlovanjem zunanjih članov upravnega odbora in/ali svetovalcev itd.

5. Ali so v vašem podjetju na vodstvenih/upravljavskih položajih ali na položajih operativnega odločanja člani, ki niso družinski člani?

6. Ali so zastopniki podjetja, ki niso člani družine, vključeni v opredelitev vizije podjetja in strategije rasti? Tudi zgolj na ravni svetovanja

7. Imamo postopke in mehanizme, ki zagotavljajo transparentnost postopkov izbora in zaposlovanja kadrov, na katere ne vpliva družinski/e značaj/vezi podjetja.

8. Ali so izzivi in tveganja, povezana z družino, upoštevani pri opredeljevanju strategije, vizije in poslovanja podjetja?

9. Ali obstaja dolgoročna strategija za neprekinjeno poslovanje ne glede na razmere v družini?

10. Ali menite, da v okviru vašega podjetja družinske vrednote prispevajo k splošni kulturi inovativnosti, rasti in podjetništva, tudi za tiste zaposlene, ki niso člani družine?

11. Ali obstajajo mehanizmi za razlikovanje med premoženjem/financami/računi/premičninami podjetja in družine? Ali so prakse finančnega upravljanja primerne za zaščito obeh, tako družine, kot podjetja?

12. Ali imate kakšno pobudo/program/tečaj za usposabljanje, namenjen naslednjim generacijam, da bi spodbudili neprekinjeno poslovanje in rast, na primer finančno upravljanje, vodenje, upravljanje, digitalizacijo itd.?

13. Ali je zaposlenim (ki niso družinski člani) omogočeno usposabljanje o različnih poslovnih funkcijah in tematikah?

14. Ali družinski člani na vodilnih položajih mentorirajo in vodijo zaposlene ne glede na njihovo družinsko pripadnost?

15. Ali obstajajo mehanizmi za spremljanje in ocenjevanje uspešnosti družinskih članov, ki opravljajo poslovne funkcije v podjetju, da bi lahko potencialno imeli možnost spremembe njihove vloge v podjetju?